Mail ons

Medezeggenschapsraad

 
De Zonnehoek VSO
Heemradenlaan 102
7329 BZ Apeldoorn
T 055 - 534 25 25
E info@cso-dezonnehoek.nl

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een verplicht orgaan in een school en bestaat uit een oudergeleding en een personeelgeleding. Samen vormen zij een actief team dat zich betrokken voelt bij de ontwikkelingen op De Zonnehoek.
 
De directie en het CSO-Bestuur hebben de taak de MR in te lichten over zaken die voor de MR van belang zijn en waarover de MR instemmingsrecht of advies recht heeft. In de ‘Wet Medezeggenschap op Scholen’ (WMS) is vastgelegd of de MR advies- of instemmingsrecht heeft. Dit is afhankelijk van het onderwerp. Via www.infowms.nl kunt u meer informatie vinden over de WMS.
 
De MR leden worden gekozen volgens een in de WMS vastgelegde procedure. De zittingsduur is minimaal 3 jaar, waarna iemand voor maximaal 3 jaar herkozen kan worden. Wij streven er naar om MR leden, zowel ouders en personeel, uit de verschillende afdelingen van De Zonnehoek in de MR te hebben.
 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Als u een vergadering wilt bijwonen kunt u dat doorgeven via ons mailadres.
 
Medezeggenschap op bovenschools niveau is geregeld in de vorm van een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad is samengesteld uit leden van de drie scholen van de Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs, 3 personeelsleden en 3 ouders.
 
Via het e-mailadres mr@cso-dezonnehoek.nl heeft u als ouder de mogelijkheid om notulen van de MR vergaderingen op te vragen.
 

Leden Medezeggenschapsraad:

Oudergeleding:
Mariska van Valkengoed SO
Manuela Guerra SO
Marloes Berndt VSO
Jan ten Hove VSO
 
Personeelsgeleding:
Carla van Unnik SO
Lydia Menkveld SO secretaris
Timo Wolff VSO
Marianne van der Plank VSO voorzitter
 
 
beknopte informatie
schoolgids
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan